aby se vám dobře žilo

aby se vám dobře žilo

Problém s usnášeníschopností shromáždění – vlastníci z jednání odchází

Problém s usnášeníschopností shromáždění – vlastníci z jednání odchází

Můj dotaz je k usnášeníschopnosti shromáždění. Je problém s účastí vlastníků. Když už se dostaví na shromáždění, je usnášeníschopné jen po určitou dobu. V průběhu část z nich jednání opustí. Program není vyčerpán a jednání je řádně ukončeno z důvodu, že není usnášeníschopné. Je možné zbývající body jednání, jež jsou oznámeny v pozvánce, hlasovat písemnou formou při dodržení obsahu projednávaných bodů jednání? To by zabezpečil výbor ve spolupráci se správcem nemovitosti. Jaká je lhůta pro vyhlášení? Dotaz: Ing. Zahradník.

ODPOVÍDÁ: MGR. PATRICK BOHÁČEK, ARROWS ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, S.R.O., WWW.ARWS.CZ

Hlasování mimo shromáždění upravuje ust. § 1210 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „o.z.“) tak, že není-li svolané shromáždění způsobilé usnášet se, může osoba, která je oprávněna shromáždění svolat, navrhnout v písemné formě do jednoho měsíce ode dne, na který bylo zasedání svoláno, aby vlastníci jednotek rozhodli o týchž záležitostech mimo zasedání. V jiných případech lze mimo zasedání rozhodnout, pokud to připustí stanovy.

Hlasování mimo shromáždění

Z důvodové zprávy pak vyplývá, že pokud stanovy neurčí jinak, nelze hlasovat mimo shromáždění v jiném případě, než v případě neusnášeníschopnosti shromáždění.

Jelikož zákon výslovně neřeší situaci, kdy se shromáždění stane neusnášeníschopné v průběhu konání shromáždění, lze doporučit, aby byly stanovy upraveny tak, aby výslovně stanovily možnost hlasování mimo valnou hromadu i v případě, že se shromáždění stane neusnášeníschopné v jeho průběhu.

Jak postupovat – platnost hlasování

Ohledně postupu při hlasování mimo shromáždění lze pak uvést následující. Návrh musí obsahovat alespoň návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny, a údaj o lhůtě, ve které se má vlastník jednotky vyjádřit. Neurčí-li stanovy delší lhůtu, platí, že lhůta činí patnáct dní.

K platnosti hlasování se vyžaduje vyjádření vlastníka jednotky s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo učiněno, podepsané vlastní rukou na listině obsahující plné znění návrhu rozhodnutí. Statutární orgán oznámí vlastníkům jednotek v písemné formě výsledek hlasování, a pokud bylo usnesení přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého usnesení. Neučiní-li to bez zbytečného odkladu, může oznámení učinit na náklady společenství vlastníků ten, kdo usnesení navrhl.
Rozhodnutí se přijímá většinou hlasů všech vlastníků jednotek, ledaže stanovy vyžadují vyšší počet hlasů. Mění-li se však všem vlastníkům jednotek velikost podílů na společných částech nebo mění-li se poměr výše příspěvků na správu domu a pozemku jinak než v důsledku změny podílů na společných částech, vyžaduje se souhlas všech vlastníků jednotek.

Fotografie ke článku

Komentáře ke článku

 • 31. 1. 2019, 14:34

  O toto jsem se také zajímala, a bylo mi řečeno, že jestli v průběhu probíhajícího hlasování o jednotlivých bodech někdo shromáždění opustí, ale současně dá Výboru plnou moc na hlasování o dalších bodech, tak to by měl být jeho hlas platný jako by se shromáždění zúčastnil až do konce.
  Navrhovala sem, zda by bylo možné, aby lidé kteří na schůze nechodí vůbec a ani nedávají pro každou schůzi plnou moc, byli osloveni s tím, že vystaví jednu generální plnou moc pro všechna další hlasování. Nevím, zda je to možné právně, ale pokud ano, vyřešilo by to problém jednou provždy.

 • Veřejný profil uživatele Váš D, Praha | Sousedé.cz

  Váš Domovník 8. 2. 2019, 9:01

  Dobrý den, Váš dotaz jsme raději zkonzultovali s právníkem, zde je vyjádření pana doktora Eisenreicha:
  Dobrý den,
  je pravdou, že lze, aby vlastník jednotky zmocnil jinou osobu k účasti na shromáždění a hlasování na něm, ovšem jen pokud je tato možnost uvedena ve stanovách daného SVJ (judikatura stanovující tento požadavek nebyla doposud překonána). Vždy je tak třeba postupovat dle stanov, které určitým způsobem možnosti zmocnění konkretizují, případně mohou udělení plné moci vylučovat, nebo mohou omezit okruh osob, kterým lze PM udělit.
  Je možné připustit i Vámi zmiňovanou variantu, kdy daný člověk ze zasedání shromáždění odchází a zmocní jinou osobu k jeho zastupování pro další průběh tohoto zasedání. Je však důležité podotknout, že je třeba zmocnit konkrétní osobu, nikoliv obecně celý výbor, jak uvádíte.
  Pokud pak jde o možnost udělení generální plné moci pro všechna následující zasedání shromáždění, je mezi odborníky rozpor, zda toto lze učinit, či nikoliv. Z důvodu právní jistoty bych se přikláněl k variantě vystavovat vždy plnou moc speciální, tedy plnou moc na každé jednotlivé zasedání shromáždění. Nicméně, pokud v praxi bude hlasováno na základě plné moc generální a nikdo dané hlasování u soudu v zákonem stanovené lhůtě nenapadne, pak bude bráno za platné.
  Pěkný den
  Mgr. Jan Eisenreich
  SVJ Právník https://www.svjpravnik.cz/

 • 12. 2. 2019, 21:21

  Dobrý den, děkuji za odpověď, já jsem tu variantu dala jako návrh, samozřejmě s jakýmikoliv možnými zákonnými a platnými obměnami. Takové zplnomocnění by totiž řešilo do budoucna problém usnášení se schopnosti každého dalšího shromáždění. Tentokrát se poprvé povedlo, že přišla ta nadpoloviční většina.

Město

Příhlásit se

Zaregistrovat

Služby

Společenstva

Nabídka realit

Magazín

Nábytek

Lokality