Jste tu poprvé?

Zaregistrujte se, stačí jen chvilka

 • Uvidíte, co se chystá
  ve vašem domě i okolí
 • Užijete si sousedské vztahy
  bez papírování a dohadů
 • Vše je a bude
  úplně zdarma
Účetní a daňový pohled na pohledávky za členem SVJ

Člen společensví vlastníků jednotek má ze zákona povinnost podílet se na nákladech spojených se správou domu. Co však když tuto povinnost neplní a pro SVJ tím vznikají pohledávky. Jak se to řeší účetně a daňově?

Jednou z povinností, kterou vlastníkovi jednotky ukládá zákon o vlastnictví bytů (zákon č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále jen ZOVB), je přispívat na náklady spojené se správou domu a pozemku, a to poměrně podle velikosti jeho spoluvlastnického podílu na společných částech domu (pokud není dohodnuto jinak), a dále hradit služby spojené s užíváním bytu. Připravili jsme pro Vás ukázku z brožury Vymáhání pohledávek za členem SVJ k odpisování pohledávek a úroku z prodlení.

Pohledávka a její odpis

Oba typy úhrad mají formu zálohové platby. Charakter činnosti SVJ z praktických důvodů vyžaduje účtování o předpisu těchto záloh (standardně se u zálohové platby neúčtuje předpis, ale až její přijetí):

 

Má dáti 

Dal 

Předpis zálohy na správu domu a pozemku
(provozní záloha) 

31X 

32X 

Předpis zálohy na správu domu a pozemku
(dlouhodobá záloha) 

31X 

95X 

Předpis zálohy na služby spojené s užíváním jednotky 

31X 

32X 

Pohledávky SVJ za vlastníky jednotek jsou tedy evidovány v účtové
skupině 31 (zpravidla na účtu 311). 

Jako každá účetní jednotka má i SVJ podle ZÚČ povinnost provádět inventarizaci majetku a závazků, jejíž součástí je i dokladová inventura pohledávek. Výsledkem inventury by měl být i případný návrh na odpis pohledávky. Důvodem k odpisu pohledávky může být skutečnost, že vzhledem k její hodnotě by náklady na její vymáhání byly neúměrné, nebo fakt, že je pohledávka promlčená, příp. nevymahatelná z jiných důvodů (odepsanou pohledávku by mělo SVJ nadále evidovat na podrozvahových účtech).

Při stanovení základu daně z příjmů právnických osob si SVJ musí odpovědět na otázku, zda je odpis pohledávky daňově uznatelným nákladem. Podmínky pro daňovou účinnost odpisu pohledávky stanoví ZDP v § 24 odst. 2 písm. y) a ZoR. Odpis pohledávky SVJ za vlastníkem jednotky podmínky v těchto zákonech uvedené zpravidla splňovat nebude, protože jde o pohledávku vzniklou z titulu zálohy, resp. o pohledávku, z jejíhož titulu nevznikl v SVJ zdaňovaný výnos (příspěvky vlastníků na správu domu jsou u převážné většiny SVJ výnosem vyloučeným z předmětu daně podle § 18 odst. 4 písm. a) ZDP).

Odpis pohledávky jako daňově neuznatelný náklad může být v SVJ důvodem k podání přiznání k dani z příjmů právnických osob: bude-li uhrazen z příspěvků vlastníků na správu domu, nebudou splněny podmínky pro vyloučení tohoto výnosu z předmětu daně (§ 18 odst. 4 písm. a) ZDP) a SVJ vzhledem k existenci zdanitelných příjmů bude mít povinnost podat za příslušné zdaňovací období daňové přiznání.

V této souvislosti se nabízí otázka, zda se jedná o náklad na správu domu a pozemku ve smyslu ZOVB, na niž není jednoznačná odpověď. Na náklady na správu domu a pozemku jsou povinni přispívat vlastníci jednotek, takže i náklad vzniklý v důsledku odpisu pohledávky by SVJ uhradilo z příspěvků vlastníků na správu domu. Ve výnosech by pak byla zaúčtována úhrada z příslušného zdroje (např. Má dáti účtová skupina 95, Dal účtová skupina 64).

Jestliže by však odpis pohledávky za dlužníkem za náklad na správu domu nebylo možné považovat, vlastníci jednotek by nebyli povinni k jeho přímé úhradě formou příspěvku na správu domu a pokud by SVJ nemělo jiné výnosy na pokrytí tohoto nákladu (např. bankovní úroky), vznikla by mu účetní ztráta. Ztráta by se následně vypořádala v souladu se stanovami SVJ a rozhodnutím shromáždění vlastníků (např. z nerozděleného zisku minulých let, z fondu ze zisku, pokud jej SVJ tvoří, nebo úhradou od členů).

Úrok z prodlení

Je-li vlastník jednotky v prodlení s plněním svého peněžitého dluhu vůči SVJ, pak SVJ jako věřitel má právo ve smyslu občanského zákoníku požadovat úroky z prodlení stanovené podle zvláštního předpisu, kterým je nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů: výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro poslední den kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o sedm procentních bodů.Příklad:

Výpočet úroků z prodlení
pohledávka = 10 000 Kč
datum splatnosti - 27. 4. 2011
uhrazena - 14. 10. 2011
počet dní prodlení = 170
2T repo sazba 31. 12. 2011 = 0,75 %
výpočet úroků: 10 000 x (0,0075 + 0,07) : 365 x 170 = 360,96 Kč

V účetnictví SVJ jsou předepsané pohledávky za členy společenství z titulu úroků z prodlení zaúčtovány do výnosů (např. Má dáti - účtová skupina 31 nebo 37, Dal - účtová skupina 64). Pokud by se věřitel - SVJ rozhodlo své právo na tuto sankci neuplatnit (např. kvůli sociální situaci dlužníka), předpis úroku by neúčtovalo.

Předmětem zdanění daní z příjmů jsou však pouze zaplacené úroky z prodlení - výnos vzniklý předpisem úroku z prodlení se, není-li úrok dlužníkem uhrazen, vyloučí ze základu daně z příjmů.

Ing. Lenka Haráková

Text „Účetní a daňový pohled na pohledávky za členem SVJ“ je jednou kapitolou brožury Vymáhání pohledávek za členem SVJ. Tato kniha preferuje  vyrovnání dluhu bez asistence soudu, nechybí ale tipy pro zahájení soudního řízení mířícího k vykonavatelnému právnímu titulu. Návod k vymáhání pohledávek je doplněn příklady, postupy účtování, řešeními nejčastěji kladených dotazů a vzorem žaloby na zaplacení dlužné částky.

Obsah brožury:

 1. Úvod
 2. Platební povinnosti člena SVJ
 3. Následky prodlení s úhradou dluhu
  • Zákonný úrok z prodlení
  • Další možné sankce pro případ prodlení
 4. Mimosoudní řešení pohledávek za členem SVJ
  • Uzavření dohody o splnění dluhu ve splátkách, započtení pohledávek, uznání dluhu
  • Notářský (exekutorský) zápis se svolením k vykonatelnosti
 5. Soudní vymáhání pohledávek za členem SVJ
  • Předběžné opatření
  • Zkrácené řízení
  • Průběh soudního řízení
  • Zákonné zástavní právo k jednotce
 6. Výkon soudního rozhodnutí
  • Soudní výkon rozhodnutí
  • Exekuce
 7. Změna vlastnictví jednotky a uplatnění pohledávky za členem SVJ
  • Převod jednotky
  • Úmrtí vlastníka
  • Prodej bytu v exekuci
 8. Otázky spojené se vznikem pohledávek
  • Uveřejňování dlužníků
  • Uplatnění pohledávky v rámci insolvenčního řízení
  • Změny v zákonné úpravě vymáhání pohledávek za členem SVJ od účinnosti nového občanského zákoníku
  • Účetní a daňový pohled na pohledávky za členem SVJ
 9. Další otázky a odpovědi z praxe
 10. Vzor žaloby na zaplacení dlužné částky

Objednejte si brožuru nebo klikněte pro více informací, pokud vás problematika pohledávek za člena SVJ zajímá více.

 

Fotografie ke článku

Komentáře ke článku

 • Veřejný profil uživatele Zdenek H, Vyškov | Sousedé.cz

  Zdenek Holcman 15. 10. 2012, 8:13

  Vašem příspěvku příliš nerozumím. Jak by jste si představoval/a příspěvky do fondu oprav ? A měřiče se snad rozúčtovávají bez ohledu na velikost spoluvlastnického podílu, ne ? Mně to připadá smysluplné, resp nevím jak jinak by to bylo spravedlivější. Máte nějaké jiné řešení ? Podobný princip totiž funguje téměř všude.

 • Veřejný profil uživatele Jitka F, Praha | Sousedé.cz

  Jitka Fialová 24. 10. 2012, 17:15

  děkuji  

 • Veřejný profil uživatele Jan R, Čelákovice | Sousedé.cz

  Jan Randák 21. 11. 2012, 22:00

  Dobrý den. Potřeboval bych poradit v této situaci. Soudním rozhodnutím jsme museli převést jeden družstevní byt v panelovém domě do osobního vlastnictví bývalého člena družstva. Po převedení bylo ukončeno členství tohoto majitele, ale platby a zálohy zůstaly stejné jako členům družstva. Tento vlastník každoročně vyžaduje úhradu daně z nemovitosti a nyní si vymyslel, že by měl dostat vyčleněný spoluvlastnický podí prostoru domu tak aby si jej mohl uzamknout. Může mě kontaktovat některé družstvo, které má v domě byty v osobním vlastnictví a družstevní? Děkuji předem

 • Veřejný profil uživatele Miroslav S, Tachov | Sousedé.cz

  Miroslav Svoboda 18. 1. 2013, 18:09

  Dobrý

 • Veřejný profil uživatele Madeeha H | Sousedé.cz

  Madeeha Hina 8. 11. 2013, 7:35

  Regional development projects also offer possibilities of implementing beekeeping ventures. testinside 70-488 Certain crops planted in such projects can yield honey for the beekeeper as well as benefit from the pollination activities of the bees. Beekeeping can provide additional income to small farmers who plant these crops or have their bees nearby 70-488 exam

 • Smazaný uživatel 16. 7. 2015, 13:19

  Thank you for your post, I look for such article along time, today i find it finally. this post give me lots of advise it is very useful for me.Paternity Test

 • Smazaný uživatel 17. 7. 2015, 12:31

  First You got a great blog .I will be interested in more similar topics. i see you got really very useful topics, i will be always checking your blog thanks.url site

 • Smazaný uživatel 8. 8. 2015, 10:24

  I was very pleased to find this site.I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff you post.claif2013.com/la-dieta-de-las-3-semanas-funciona-mi-experiencia-aqui/

 • Smazaný uživatel 20. 8. 2015, 21:29

  Salvation Diet PDF I really enjoy simply reading all of your weblogs. Simply wanted to inform you that you have people like me who appreciate your work. Definitely a great post. Hats off to you! The information that you have provided is very helpful. what men secretly want pdf

 • Smazaný uživatel 22. 8. 2015, 22:04

  Truly, this article is really one of the very best in the history of articles. I am a antique ’Article’ collector and I sometimes read some new articles if I find them interesting. And I found this one pretty fascinating and it should go into my collection. Very good work!http://finance.yahoo.com/news/forex-precog-system-review-hard-144800983.html

 • Smazaný uživatel 23. 8. 2015, 22:06

  Good to become visiting your weblog again, it has been months for me. Nicely this article that i've been waited for so long. I will need this post to total my assignment in the college, and it has exact same topic together with your write-up. Thanks, good share.Best Garage door repair companies

 • Smazaný uživatel 4. 10. 2015, 10:40

  Wow! Such an amazing and helpful post this is. I really really love it. It's so good and so awesome. I am just amazed. I hope that you continue to do your work like this in the future also.what men secretly want pdf

Město

Služby

Společenstva

Nabídka realit

Magazín

Nábytek

Poradny

Lokality

TOPlist