aby se vám dobře žilo

aby se vám dobře žilo

Je pro SVJ povinná registrace do Evidence údajů o skutečných majitelích?

Je pro SVJ povinná registrace do Evidence údajů o skutečných majitelích?

Řešíme, zda se SVJ musí registrovat do rejstříku skutečných vlastníků společností na základě Evidence údajů o skutečných majitelích dle novely zákona č. 253/2008 Sb. Jsme běžné SVJ bez vlastníka, který by měl větší, či dokonce většinový podíl. Dle našeho názoru jsou skutečnými vlastníky SVJ jednotliví vlastníci zapsaní na listu vlastnictví v katastru nemovitostí. Ale zapisovat se snad má výbor SVJ!? Ani náš správce neumí poradit. Můžete vnést do této problematiky více světla? Týká se nás (SVJ) povinnost registrace? Dotaz: Josef Palacký

ODPOVÍDÁ: MGR. PATRICK BOHÁČEK, ARROWS ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, S.R.O., WWW.ARWS.CZ

Evidence skutečných majitelů byla zřízena na základě z.č. 368/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML Zákon„).

Předně je třeba uvést, že dle ust. § 29b AML zákona mají všechny právnické osoby povinnost vést a průběžně zaznamenávat aktuální údaje ke zjištění a ověření totožnosti svého skutečného majitele včetně údajů o skutečnosti, která zakládá postavení skutečného majitele či jiného odůvodnění, proč je tato osoba považována za skutečného majitele.

Doba uchování údajů

Údaje ke zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele uchovává právnická osoba po dobu, po kterou je tato osoba skutečným majitelem, a nejméně 10 let od zániku takového vztahu. Údaje o skutečném majiteli právnické osoby se zapisují do evidence údajů o skutečných majitelích způsobem a v rozsahu, který stanoví zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (dále jen „rejstříkový zákon“) pak povinnost zápisu stanoví pro právnické osoby zapsané ve veřejném rejstříku. Společenství vlastníků jednotek je právnickou osobou zapsanou do veřejného rejstříku a tedy tato povinnost na něj dopadá.

Kdo má být v evidenci zapsán

Pro zodpovězení druhé části dotazu, tedy kdo by měl být v evidenci zapsán, je třeba vyjít z definice skutečného majitele dle AML zákona, který stanoví, že skutečným majitelem se rozumí fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě. Má se za to, že při splnění podmínek podle věty první skutečným majitelem je u společenství vlastníků jednotek fyzická osoba:

 1. která disponuje více než 25 % jejích hlasovacích práv,
 2. která má být příjemcem alespoň 25 % z jí rozdělovaných prostředků, nebo
 3. která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodu 1 nebo 2.

Pokud ve společenství vlastníků jednotek tedy není osoba mající rozhodující vliv či vlastník jednotky, který by měl více než 25% hlasovacích práv (nebo byl příjemcem více než 25% prostředků), pak bude třeba zapsat členy statutárního orgánu, tedy výboru.

Fotografie ke článku

Komentáře ke článku

 • Veřejný profil uživatele Pavel P, Praha | Sousedé.cz

  Pavel Pavel 28. 3. 2019, 9:23, editováno: 28. 3. 2019, 10:27

  Josefe,

  do evidence skutečných majitelů se ve Vašem případě zapíše výbor SVJ (§ 4/4/b/3 zákona č. 253/2008 Sb.).

  Jak se provádí zápis upravují §§ 118b až 118j zákona č. 304/2013 Sb.

  Praktický postup a "inteligentní" formulář je na issm.justice.cz

  Termín pro SVJ je do konce roku 2020.

  Sankce je uvedena v § 9/2/a/1 zákona č. 251/2016 Sb.

  Do konce roku 2019 se má implementovat 5. AML směrnice EU, která má neveřejnou evidenci učinit veřejnou a pojednává o sankcích.

  Hezký den!

  Pavel

Město

Příhlásit se

Zaregistrovat

Služby

Společenstva

Nabídka realit

Magazín

Nábytek

Lokality