aby se vám dobře žilo

aby se vám dobře žilo

Je pro SVJ povinná registrace do Evidence údajů o skutečných majitelích?

Je pro SVJ povinná registrace do Evidence údajů o skutečných majitelích?

Řešíme, zda se SVJ musí registrovat do rejstříku skutečných vlastníků společností na základě Evidence údajů o skutečných majitelích dle novely zákona č. 253/2008 Sb. Jsme běžné SVJ bez vlastníka, který by měl větší, či dokonce většinový podíl. Dle našeho názoru jsou skutečnými vlastníky SVJ jednotliví vlastníci zapsaní na listu vlastnictví v katastru nemovitostí. Ale zapisovat se snad má výbor SVJ!? Ani náš správce neumí poradit. Můžete vnést do této problematiky více světla? Týká se nás (SVJ) povinnost registrace? Dotaz: Josef Palacký

ODPOVÍDÁ: MGR. PATRICK BOHÁČEK, ARROWS ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, S.R.O., WWW.ARWS.CZ

Evidence skutečných majitelů byla zřízena na základě z.č. 368/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML Zákon„).

Předně je třeba uvést, že dle ust. § 29b AML zákona mají všechny právnické osoby povinnost vést a průběžně zaznamenávat aktuální údaje ke zjištění a ověření totožnosti svého skutečného majitele včetně údajů o skutečnosti, která zakládá postavení skutečného majitele či jiného odůvodnění, proč je tato osoba považována za skutečného majitele.

Doba uchování údajů

Údaje ke zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele uchovává právnická osoba po dobu, po kterou je tato osoba skutečným majitelem, a nejméně 10 let od zániku takového vztahu. Údaje o skutečném majiteli právnické osoby se zapisují do evidence údajů o skutečných majitelích způsobem a v rozsahu, který stanoví zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (dále jen „rejstříkový zákon“) pak povinnost zápisu stanoví pro právnické osoby zapsané ve veřejném rejstříku. Společenství vlastníků jednotek je právnickou osobou zapsanou do veřejného rejstříku a tedy tato povinnost na něj dopadá.

Kdo má být v evidenci zapsán

Pro zodpovězení druhé části dotazu, tedy kdo by měl být v evidenci zapsán, je třeba vyjít z definice skutečného majitele dle AML zákona, který stanoví, že skutečným majitelem se rozumí fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě. Má se za to, že při splnění podmínek podle věty první skutečným majitelem je u společenství vlastníků jednotek fyzická osoba:

 1. která disponuje více než 25 % jejích hlasovacích práv,
 2. která má být příjemcem alespoň 25 % z jí rozdělovaných prostředků, nebo
 3. která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodu 1 nebo 2.

Pokud ve společenství vlastníků jednotek tedy není osoba mající rozhodující vliv či vlastník jednotky, který by měl více než 25% hlasovacích práv (nebo byl příjemcem více než 25% prostředků), pak bude třeba zapsat členy statutárního orgánu, tedy výboru.

Fotografie ke článku

Komentáře ke článku

 • Veřejný profil uživatele Pavel P, Praha | Sousedé.cz

  Pavel Pavel 28. 3. 2019, 9:23, editováno: 28. 3. 2019, 10:27

  Josefe,

  do evidence skutečných majitelů se ve Vašem případě zapíše výbor SVJ (§ 4/4/b/3 zákona č. 253/2008 Sb.).

  Jak se provádí zápis upravují §§ 118b až 118j zákona č. 304/2013 Sb.

  Praktický postup a "inteligentní" formulář je na issm.justice.cz

  Termín pro SVJ je do konce roku 2020.

  Sankce je uvedena v § 9/2/a/1 zákona č. 251/2016 Sb.

  Do konce roku 2019 se má implementovat 5. AML směrnice EU, která má neveřejnou evidenci učinit veřejnou a pojednává o sankcích.

  Hezký den!

  Pavel

 • Veřejný profil uživatele Miroslav V, Praha | Sousedé.cz

  Miroslav Vítek 23. 4. 2019, 10:38

  Nevím proč naši zákonodárci z této povinnosti nevyjmuli SVJ a BD, která nemají vlastníka s vyšším podílem než 25%, což jsou v podstatě všechny.
  Nebo proč se tedy za "skutečné vlastníky" rovnou automaticky nepřevezmou z Obchodního rejstříku členové výborů SVJ a představenstev BD, i když je to samozřejmě logický nesmysl, jelikož oni nejsou skutečnými vlastníky v pravém smyslu toho slova. Skuteční vlastníci jsou pouze a jen členové SVJ a BD. Členové výborů a představenstev jsou pouze statutárními zástupci jednajícími za právnické osoby vůči třetím osobám, tedy navenek. Mají možná o trochu větší možnost díky své kvalifikovanosti ovlivňovat "chování" SVJ a BD navenek, ale nakonec nejvyšší rozhodovací pravomoc má shromáždění vlastníků či členská schůze, kde hlasují všichni přítomní.

  Povinnost zapisovat se do další databáze je podle mě zbytečná, protože do té databáze lze přenést automaticky informace z databáze Obchodního rejstříku.


Město

Příhlásit se

Zaregistrovat

Služby

Společenstva

Nabídka realit

Magazín

Nábytek

Lokality